Jak pracować w ramach metody odwrócona klasa

Numer:
5

Kategorie

 Projekt szkolenia – Jak pracować w ramach metody odwrócona klasa

do przeprowadzenia działania rozwojowego – szkolenia z elementami praktycznych ćwiczeń

dla Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół

Dominującym sposobem przekazywania wiedzy jest wciąż w większości szkół na świecie metoda wykładu. Nauczyciel wychodzi na środek i zaczyna swoją prezentację. Wykład sprawia przede wszystkim jeden podstawowy problem – uczniom trudno przełożyć wiedzę, którą „zdobyli” w szkole już na etapie rozwiązywania prac domowych. Praktyczne zastosowanie wiedzy, którą „odkrył” przed nimi nauczyciel to prawdziwe wyzwanie. Ponadto, rozszerzona podstawa programowa, nadmiar uczniów, brakuje nauczycieli. Aby znaleźć miejsce na indywidualizację nauczania, metodę projektów, inspirację, innowację trzeba z czegoś zrezygnować. Uczniowie również są pod większą presją niż kiedykolwiek. Otoczenie szybko ich uczy, że dobrze zdane egzaminy są przepustką do dostatniej przyszłości. Chcieliby dobrze zdać, dlatego bardzo starają się wtłoczyć sobie do głów informacje, których wymaga od nich szkoła. Nie rozumieją, dlaczego muszą to wszystko wiedzieć, ale strach przed życiowym niepowodzeniem determinuje ich do uczenia – mimo że nauczyciel nie ma dla nich czasu, a rodzice nie potrafią bądź nie chcą im pomóc.
Z czasem u wielu uczniów rodzi się frustracja i zniechęcenie – „przecież to nie jest mi potrzebne do życia”. Inaczej, gdyby nauczyciel miał czas na indywidualną pracę z uczniem, a uczeń miał poczucie, że w tych trudach nie jest sam. Takie możliwości stwarza metoda odwróconej klasy lub strategią wyprzedzającą (termin wprowadzony przez prof. Stanisława Dylaka).  Czyli zamiast pracy domowej po przerobieniu tematu, nauczyciel zadaje uczniom zapoznanie się z materiałami wprowadzającymi temat kolejnej lekcji.

Dzięki metodzie odwróconej klasy można mieć praktykę w klasie, a teorię w domu. Takie „odwrócenie” w procesie nauczania może przynieść lepsze rezultaty. To jedynie punkt wyjścia do dalszej zmiany metod nauczania. Każda klasa jest inna i uczniowie uczą się w różny sposób. Niekoniecznie wszystkim będzie odpowiadać taka zamiana. Poszukujmy również innych, bardziej zindywidualizowanych rozwiązań, obserwujmy, czy dane narzędzia są efektywne i przyczyniają się do postawionych celów. Różnorodność zastosowania adekwatnych metod nauczania do danych odbiorców jest istotnym elementem w nauczaniu „uczenie przez doświadczenie”.

Założenia organizacji szkolenia:

Adresaci – szkolenie skierowane jest do członków Rad Pedagogicznych

Formuła szkolenia – zajęcia w postaci wykładu i warsztatów koncentrować będą się na aspektach modyfikacji metodyki nauczania, podniesienie poziomu nauczania, zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotami – lekcjami, inspirowania uczniów do sięgania po nową wiedzę i by oni sami sobie zadawali pytania w danym temacie

Miejsce – sala konferencyjna

Czas szkolenia – zgodnie z wytycznymi godziny zegarowe, podzielone na godziny dydaktyczne – moduły oraz przerwy wg poniższej agendy szkolenia:

   Przykładowa Agenda szkolenia wg preferencji Zamawiającego
Data

 

 

 

 

 

09.00 10.30 Szkolenie
10.30 10.45 Przerwa kawowa
10.45 12.15 Szkolenie
12.15 12.30 Przerwa kawowa
12.30 13.30 Szkolenie
12.30 14.00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Cel strategiczny szkolenia – warsztatu:

 • nabycie i ugruntowanie wiedzy na temat metody uczenia w odwróconej klasie, budowania relacji i formułowania oczekiwań.

Cele operacyjne warsztatu:

 • poznanie metody uczenia w odwróconej klasie
 • rozwijanie umiejętności łączenia metod uczenia
 • doskonalenie umiejętności motywowania uczniów do zdobywania wiedzy i zachęcania do współpracy w działaniu w stosowanych metodach uczenia – uczenie przez doświadczenie
 • rozumienie znaczenia wprowadzania różnorodnych metod uczenia adekwatnych do danych odbiorów
 • poznanie znaczenia indywidualnego podejścia do uczniów odpowiedniego do ich preferencji

Korzyści:

Znalezienie sposobu na zwiększenie efektywność uczenia dzieci i młodzieży. Podniesienie komfortu funkcjonowania w  środowisku oraz ograniczenie stresu w relacjach międzyludzkich, szczególnie w pracy z młodzieżą. Sprostanie wyzwań nowoczesnej gospodarki, która oczekuje na dobrze wyuczonych kandydatów do pracy w poszczególnych branżach

Proponowany czas trwania zajęć dydaktycznych:

 • 5 godzin zegarowych, podzielone na godziny dydaktyczne z przerwami.

Program szkolenia – warsztatu:

1.       Podstawy kształcenia wyprzedzającego – lekcja odwrócona

 1. Wybrane metody edukacji
 2. Metoda projektów w edukacji szkolnej – proponowane narzędzia
 3. Formy pracy edukacyjnej w przestrzeni cyfrowej
 4. Profesjonalna prezentacja
 5. Kanały komunikacyjne, z czego korzystać?
 6. Etapy kształcenia w odwróconej klasie – opis metodyczny
 7. Nie wszystko idzie zgodnie z planem
 8. Ocena i ewaluacja, efekty stosowania metody

Stosowane narzędzia:

 • mini wykład, prezentacja Power Point, korzystanie z flipchartu,
 • praca w parach i podgrupach, praca indywidualna
 • case study, dyskusja
 • gry i zabawy szkoleniowe
 • praca z rekwizytem
 • energizery i tranqilizery – elementy zarządzania energią grupy
 • informacja zwrotna, jako narzędzie pracy trenera

Styl uczenia

cykl Kolba, czyli opieranie się w pracy warsztatowej, na cyklu uczenia się przez doświadczenie, zawierającego następujące elementy – Doświadczenie – Refleksję – Teorię i Pragmatykę

Materiały szkoleniowe

uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, które są niezbędnym elementem do powtórzenia treści szkoleniowych jak i do samokształcenia po szkoleniu. W skład materiałów które otrzymają uczestnicy wchodzą:

Skrypt – zbiór treści z omawianych tematów, który stanowić będzie kompendium wiedzy z zakresu budowania relacji i komunikacji,

Notatnik i długopis – odpowiednio przygotowane kartki papieru, która swoją ideą będą nawiązywać do tematu szkolenia. Notatnik pozwoli kompletować treści szkoleniowe istotne dla danego uczestnika.

Pomoce naukowe

Wykonawca dysponuje materiałami biurowymi oraz pomocami naukowymi, które będą wykorzystane podczas zajęć

Ewaluacja

Wykonawca sporządzi raport poszkoleniowy w wymiarze ilościowym i jakościowym. Raport poszkoleniowy wraz z rekomendacją będzie przekazany do Zleceniodawcy w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia szkolenia

Dokumentacja

w celu prawidłowej realizacji zlecenia zostaną wygenerowane następujące dokumenty:

 • opisana faktura VAT – z terminem płatności 14 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę,
 • listę obecności uczestników szkolenia,
 • zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu – wydane uczestnikom na zakończenie szkolenia,
 • raport poszkoleniowy

Trener

Anna Trusiak

Zamawiający/Wykonawca zabezpiecza środowisko pracy – wg ustaleń

 • sala szkoleniowa,
 • catering,