Techniki efektywnej komunikacji, zasady skutecznego współdziałania

Numer:
4

Kategorie

 Techniki efektywnej komunikacji, zasady skutecznego współdziałania

do przeprowadzenia działania rozwojowego – szkolenia z elementami praktycznych ćwiczeń

dla Członków Rad Pedagogicznych, Zespołów Pracowniczych, Studentów, Uczniów, innych odbiorców  

Umiejętne porozumiewanie się często decyduje o sukcesie ludzi zarówno w życiu prywatnym, jak też w życiu zawodowym i społecznym. Komunikując się zdobywany i przekazujemy wiedzę na określony temat, wyrażamy swoje opinie i emocje, nawiązujemy kontakt z otoczeniem. Prawidłowa komunikacja wzmacnia związki między ludźmi, sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, podejmowaniu współpracy, buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Ważnym jej elementem jest umiejętność słuchania.

Brak umiejętności porozumiewania się może prowadzić do poczucia niższej wartości, zniechęcenia. Może wyzwalać agresję, a nawet chęć odwetu na innych za własne niepowodzenia. Negatywnie wpływa na relacje między ludźmi, dlatego stanowi bardzo istotną rolę w procesie zawodowym, rodzinnym i społecznym.

Zgrany zespół – to bardzo ważna sprawa. Zdolność współpracy w zespole jest jedną
z ważniejszych umiejętności społecznych, która pozwala efektywniej funkcjonować. W ostatnich latach idea współpracy staje się coraz bardziej popularna w różnych grupach zawodowych. Społeczności zawodowe istnieją i rozwijają się między innymi dlatego, że praca wykonywana jest tam w grupach, których członkowie radzą sobie wspólnie z najtrudniejszymi zadaniami. Bez dobrze współpracujących ze sobą nauczycieli budowanie szkoły jako społeczności uczącej się jest po prostu niemożliwe.

Założenia organizacji szkolenia:

Adresaci – szkolenie skierowane jest do … (określenie grupy odbiorców)

Formuła szkolenia – zajęcia w postaci wykładu i warsztatów koncentrować będą się na aspektach miękkich w komunikowaniu się członków zespołów z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz praktycznie zapoznają się z zasadami skutecznego współdziałania. Istotnym elementem szkolenia będzie formułowanie komunikatów, udzielanie informacji zwrotnej oraz budowa zespołu, wyznaczanie celów, praca w zespole.

Miejsce – sala konferencyjna

Czas szkolenia – zgodnie z wytycznymi godziny zegarowe, podzielone na godziny dydaktyczne – moduły oraz przerwy wg poniższej agendy szkolenia:

Przykładowa Agenda szkolenia wg preferencji Zamawiającego
Data 11.00 12.30 Przejazd z – do (w przypadku szkolenia wyjazdowego)
12.30 13.00 Zakwaterowanie w Hotelu
13.30 14.15 Obiad
14.15 16.15 Szkolenie – Gra psychologiczna w terenie
16.15 16.30 Przerwa kawowa w sali
16.30 18.00 Szkolenie
17.30 19.30 Czas wolny
19.30 Kolacja z elementami procesu grupowego
Data 08.00 09.30 Śniadanie
10.00 11.45 Szkolenie
11.45 11.30 Przerwa kawowa w sali
11.30 13.00 Szkolenie, podsumowanie
13.00 14.00 Obiad
14.00 15.30 Przejazd z – do (w przypadku szkolenia wyjazdowego)

Cel strategiczny szkolenia – warsztatu:

 • rozwijanie przydatnych w środowisku pracy kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej
  i pracy zespołowej

Cele operacyjne warsztatu:

 • ugruntowanie i poszerzanie wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej: celach, funkcjach, narzędziach
 • rozwijanie umiejętności efektywnego komunikowania się dla podnoszenia efektywności
  w środowisku zawodowym i pozazawodowym
 • rozwijanie świadomości cech własnej komunikacji i możliwości ich doskonalenia
 • poznanie różnic pomiędzy grupą a zespołem – korzyści i skuteczność pracy zespołu
 • rozwijanie umiejętności budowy zespołu i jego funkcjonowania
 • poznanie konstruktywnych technik rozwiązywania konfliktów

Korzyści:

zwiększenie efektywność w relacjach zawodowych i pozazawodowych. Podniesienie komfortu funkcjonowania w  środowisku oraz ograniczenie stresu w relacjach międzyludzkich

Proponowany czas trwania zajęć dydaktycznych:

 • 7 godzin zegarowych oraz integracja edukacyjna, podzielone na godziny dydaktyczne z przerwami

Program szkolenia – warsztatu:

 1. KOMUNIKACJA
 • narzędzia komunikacji w służbie efektywnego przekazywania informacji
 • umiejętność aktywnego słuchania
 • bariery dobrego słuchania
 • umiejętność udzielania informacji zwrotny
 1. BUDOWANIE WSPÓŁPRACY W ZESPOLE
 • definicja zespołu
 • różnice między grupą a zespołem
 • czynniki sprzyjające skuteczności zespołu
 • role w zespole
 • najważniejsze aspekty funkcjonowania zespołu
 1. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W ZESPOLE
 • definicja konfliktu
 • podział konfliktów
 • nieefektywne strategie rozwiązywania konfliktów
 • wybór stylu rozwiązywania konfliktu
 • wybrane sposoby rozwiązywania konfliktów
 • kroki rozwiązywania konfliktów
 • bariery komunikacyjne blokujące proces rozwiązywania konfliktu

Stosowane narzędzia:

 • mini wykład, prezentacja Power Point, Korzystanie z flipchartu,
 • praca w parach i podgrupach, praca indywidualna
 • case study, dyskusja
 • gry i zabawy szkoleniowe (w tym terenowe)
 • odgrywanie ról
 • praca z rekwizytem
 • energizery i tranqilizery – elementy zarządzania energią grupy
 • informacja zwrotna, jako narzędzie pracy trenera

Styl uczenia

cykl Kolba, czyli opieranie się w pracy warsztatowej, na cyklu uczenia się przez doświadczenie, zawierającego następujące elementy – Doświadczenie – Refleksję – Teorię i Pragmatykę

Materiały szkoleniowe

uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, które są niezbędnym elementem do powtórzenia treści szkoleniowych jak i do samokształcenia po szkoleniu. W skład materiałów które otrzymają uczestnicy wchodzą:

Skrypt – zbiór treści z omawianych tematów, który stanowić będzie kompendium wiedzy z zakresu komunikacji,

Notatnik i długopis – odpowiednio przygotowane kartki papieru, która swoją ideą będą nawiązywać do tematu szkolenia. Notatnik pozwoli kompletować treści szkoleniowe istotne dla danego uczestnika

Pomoce naukowe

Wykonawca dysponuje materiałami biurowymi oraz pomocami naukowymi, które będą wykorzystane podczas zajęć

Ewaluacja

wykonawca sporządzi raport poszkoleniowy w wymiarze ilościowym i jakościowym. Raport poszkoleniowy wraz z rekomendacją będzie przekazany do Zamawiającego w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia szkolenia.

Dokumentacja

w celu prawidłowej realizacji zlecenia zostaną wygenerowane następujące dokumenty:

 • opisana faktura VAT – z terminem płatności 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego,
 • listę obecności uczestników szkolenia,
 • zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu – wydane uczestnikom na zakończenie szkolenia,
 • raport poszkoleniowy

Trener

Anna Trusiak

Wykonawca/Zamawiający zabezpiecza środowisko pracy – wg ustaleń

 • sala szkoleniowa,
 • catering i noclegi, transport
 • teren na przeprowadzenie gry terenowej