Warsztaty szkoleniowe (wariant) dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych oraz promowania stylu życia wolnego od uzależnień: alkoholu, tytoniu i innych środków uzależniających

Numer:
6

Kategorie

Warsztaty szkoleniowe (wariant) dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych oraz promowania stylu życia wolnego od uzależnień: alkoholu, tytoniu i innych środków uzależniających

do przeprowadzenia działania rozwojowego – szkolenia z elementami praktycznych ćwiczeń

Profilaktyka zaliczana jest do procesów psychokorekcyjnych, leczniczych, ukierunkowanych na eliminowanie lub na zmniejszenie poziomu niewłaściwego, antyzdrowotnego zachowaniu dzieci i młodzieży.

W obszarze oddziaływań pozostają dzieci pochodzące z różnych środowisk, będące w normie intelektualnej, żyjące w warunkach przeciętnego statusu materialnego czy też takie które wychowują się w niekorzystnych warunkach i ujawniają zaburzeniami zachowania, nadpobudliwość, agresję, zahamowania, problemy szkolne wynikające z deficytów rozwojowych bądź z zaniedbania środowiska. Bardzo często u podłoża zaburzeń zachowania leżą czynniki środowiskowe. Wiele dzieci pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie zaburzona jest komunikacja pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny lub w rodzinach występuje problem uzależnienia, przestępczości czy niewydolności wychowawczej rodziców. Często dochodzi jeszcze problem bezrobocia i trudności materialnych.

Zadaniem profilaktyki jest wspomaganie dzieci i młodzieży w rozwoju i pojmowaniu rzeczywistości poprzez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych.

Cele rozwojowe wiążą się ściśle z wiekiem uczestników zajęć i powinny uwzględniać zaspokajanie ich podstawowych potrzeb, rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz podejmować ważne dla określonej grupy wiekowej zagadnienia.

Cele edukacyjne wspomagają proces nabywania wiedzy o sobie samym i o innych ludziach oraz proces rozumienia świata społecznego.

Cele terapeutyczne mają sprzyjać odreagowaniu napięć emocjonalnych oraz dostarczyć doświadczeń korekcyjnych, przeciwstawnych do treści doświadczeń urazowych.

Rolą sponsora i wykonawcy jest wytworzenie atmosfery akceptacji, życzliwości, ciepła oraz życzliwej konsekwencji i stanowczości, kiedy w grupie pojawiają się zachowania destrukcyjne. Wykonawca – trener modeluje swoim zachowaniem zachowanie członków grupy, pomaga dzieciom w zdobywaniu doświadczeń korekcyjnych i edukacyjnych.

Założenia organizacji szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie zaburzona jest komunikacja pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny lub w rodzinach występuje problem uzależnienia, przestępczości czy niewydolności wychowawczej rodziców

Adresaci

Dzieci i młodzież biorące udział w warsztatach. Uczestnicy pochodzą z różnych środowisk społecznych często dysfunkcyjnych lub marginalizowanych. Specyficzne problemy i potrzeby uczestników to m.in.:

 • silna potrzeba kontaktów rówieśniczych
 • silna potrzeba akceptacji
 • niższy lub przeciętny status materialny
 • problemy natury uzależnieniowej ze strony rodziców, osób z bliskiego otoczenia
 • otoczenie z cechami współuzależnienia, czy DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)
 • brak wzorców osobowych w życiu dorastającego człowieka
 • uboga lub niewystarczająca stymulacja ze strony środowiska wychowawczego
 • tendencja młodych ludzi do podejmowania zachowań ryzykownych dla zdrowia
 • wpływ negatywnych przekazów medialnych itp.
 • brak umiejętności dialogu
 • brak umiejętności efektywnego spędzania czasu wolnego
 • syndrom „wyuczonej bezradności”
 • brak perspektyw życiowych
 • brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych
 • naśladowanie negatywnych zachowań opiekunów i/lub kolegów/koleżanek
 • kontakt ze środkami uzależniającymi

Formuła szkolenia – zajęcia w postaci wykładu i warsztatów koncentrować będą się na aspektach miękkich w obszarze uzależnień dzieci i młodzieży, relacji oraz wzajemnych oczekiwań. Istotnym elementem szkolenia będzie sformułowanie wartości i prezentowych postaw, określenia wzorców myślenia i działania a także budowa relacji i komunikacji z uwzględnieniem środowiska w jakim funkcjonują oraz grup interesariuszy z którymi wchodzą w relacje. Zapoznanie z aktami prawnymi, dokumentami, programami zobowiązującymi do prowadzenia prewencji w tym zakresie

Miejsce – do ustalenia z Zamawiającym

Czas szkolenia – zgodnie z wytycznymi godziny zegarowe, podzielone na godziny dydaktyczne – moduły oraz przerwy wg przygotowanej przed szkoleniem agendy

Cel strategiczny warsztatów:

Celem warsztatów jest ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież poprzez taki wpływ na dziecko i młodego człowieka, aby radziło sobie lepiej, w nawiązywaniu relacji interpersonalnych, rozwiązywaniu problemów, aby lepiej rozumiało siebie, umiało współżyć i współdziałać z innymi, aby także umiało znaleźć oparcie w sobie, w sytuacjach kryzysowych oraz aby lepiej rozumiało zagrożenia związane z używaniem alkoholu, substancji psychoaktywnych, nikotyny

Cele operacyjne warsztatu:

 • poznanie własnych cech i wartości
 • rozwijanie umiejętności opartych na zrozumieniu i zaufaniu, budowanie relacji między rówieśnikami i dorosłymi
 • budowanie procesu grupowego
 • zapobieganie uzależnieniom i zachowaniom niepożądanym
 • doskonalenie umiejętności motywowania do zdobywania wiedzy i zachęcania do współpracy
  w działaniu, zdefiniowanie swoich talentów, świadome określenie predyspozycji do wyboru zawodu
 • rozumienie różnic funkcjonowania środowisk pozytywnych i negatywnych
 • rozumienie, że zachęty i inspiracje szkoły, ośrodków kulturalno – wychowawczych i ludzi tam pracujących wyzwalają motywację wewnętrzną u uczestnika warsztatów i inicjują proces efektywnej ścieżki rozwoju

Korzyści:

Uczestnicy warsztatów odpowiednio do swojego poziomu wiekowego, intelektualnego oraz do posiadanych doświadczeń i wiedzy ogólnej będą mieli okazję:

 • uzyskać wsparcie w sytuacjach trudnych
 • uczestniczyć w alternatywnych formach szkoleniowych – ćwiczenia bez alkoholu, narkotyków oraz innych środków uzależniających
 • konstruktywnie wyrażać swoje zdanie i opinie
 • odkryć własne zainteresowania, talenty, ewentualną drogę życiową
 • nawiązać nowe relacje interpersonalne
 • poznać efektywne sposoby komunikacji, rozwiązywania sporów i konfliktów
 • tworzyć zasady, zgodne z obowiązującym prawem
 • rozpoznawać, nazywać i wyrażać konstruktywnie swoje uczucia
 • zrozumieć własne zachowanie i postępowanie
 • poszerzyć wiedzę o szkodliwości alkoholu, nikotyny, środków psychoaktywnych dla zdrowia
 • poszerzyć wiedzę o konsekwencjach uzależnień
 • nabyć umiejętność odmawiania: „nie biorę”, „nie piję”, „nie palę”

Ponadto ważnym elementem oczekiwanej pracy profilaktycznej będzie tworzenie atmosfery dającej

dzieciom i młodzieży poczucie zaufania, bezpieczeństwa, ciepła i radości. Będą mieli okazję oderwać się od codziennych problemów, poznać nowe miejsca i możliwość funkcjonowania bez używek

Proponowany czas trwania zajęć dydaktycznych:

 • wariant I (minimalny) – 8 godzin zegarowych, podzielone na godziny dydaktyczne z przerwami
 • wariant II (optymalny) – 16 godzin zegarowych, podzielone na godziny dydaktyczne z przerwami
 • wariant III (najbardziej efektywny) 24 godzin zegarowych, podzielone na godziny dydaktyczne
  z przerwami, podczas którego będzie możliwość przeprowadzenia indywidualnych zadań przez uczestników wraz z udzieleniem informacji zwrotnej przez trenera, wykonanie „zadania domowego” ustalonego wspólnie z trenerem i uczestnikiem w celu zastosowania nabytych kompetencji
  i umiejętności w życiu, co ma prowadzić do trwałych zmian w zachowaniach (dążenie do zachowań pozytywnych). W tym wariancie trzeci dzień szkolenia odbywa się po 2 -3 tygodniach – Uczestnik przedstawia zakres wdrożonej zmiany, trener dokonuje oceny oraz wskazuje ewentualne obszary do poprawy

Program szkolenia – warsztatu:

 1. Dbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne:
 • poznawanie i zachowanie zasad zdrowego stylu życia
 • poznanie alternatywnych formach spędzania wolnego czasu
 • rozwijanie świadomości własnego ciała i poznanie roli równowagi psychofizycznej
 • zachęcanie do świadomego wyboru ról życiowych
 • odkrywanie zainteresowań własnych
 1. Nawiązywanie relacji interpersonalnych i rozwiązywanie konfliktów:
 • efektywna komunikacja – świadomość, samoświadomość
 • autoprezentacja
 • trening umiejętności społecznych – rozwiązywanie konfliktów, asertywna odmowa
 • tworzenie, rozumienie i przestrzeganie reguł oraz zasad pracy i życia w grupie
 1. Budowanie procesu grupowego
 • wymiana informacji, doświadczeń, bodźców
 • świadomość wsparcia ze strony innych, życzliwość, pomoc, zrozumienie,
 • jesteśmy „w zgodzie ze sobą”
 • mówimy o sobie, o swoich problemach komunikatem „ja”
 • nie oceniamy
 • nie krytykujemy
 • nie ośmieszamy
 • nie poprawiamy wypowiedzi innych
 • nie osądzamy
 • słuchamy innych z uwagą i szacunkiem
 • szanujemy czas innych
 • opieramy się na faktach – nie na opiniach
 1. Zapobieganie uzależnieniom i zachowaniom niepożądanym:
 • zwiększenie wiedzy o konsekwencjach uzależnień
 • zwiększenie wiedzy o konsekwencjach stosowania przemocy i innych niepożądanych zachowań
 • kształtowanie umiejętności zabawy, wypoczynku bez stosowania środków uzależniających
 • tworzenie mody na życie bez papierosów, alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
 1. Definiowanie swoich talentów, świadome określenie predyspozycji do wyboru zawodu, wyrobienia poczucia odpowiedzialności za swoją przyszłość
 2. Rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci i młodzieży

W zależności od wyboru wariantu przez Zamawiającego program warsztatów będzie odpowiednio dostosowany

Uwagi dotyczące realizacji warsztatów

 • w celu osiągnięcia wysokiej efektywności realizowanego zadania dla dzieci i młodzieży istotnym elementem jest objęcie warsztatami o tematyce wpływu uzależnień na podopiecznych – rodziców, dorosłe rodzeństwo, dorosłych członków rodzin
 • wszystkie osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą m.in.: nauczyciele, pracownicy jednostek kulturalno – oświatowych, wychowawcy, personel medyczny, pracownicy kuchni są zobowiązani do respektowania i realizowania założeń programu profilaktycznego, winni oni uczestniczy w szkoleniu – warsztatach
  w tematyce tworzenia klimatu środowiska w którym funkcjonują dzieci i młodzież z problemami uzależnień

Stosowane narzędzia:

 • mini wykład, prezentacja Power Point, korzystanie z flipchartu
 • praca w parach i podgrupach,
 • praca indywidualna
 • case study, dyskusja
 • gry i zabawy szkoleniowe (w tym ewentualnie terenowe)
 • odgrywanie ról
 • praca z rekwizytem
 • energizery i tranqilizery – elementy zarządzania energią grupy
 • zadanie domowe
 • informacja zwrotna, jako narzędzie pracy trenera

Styl uczenia

cykl Kolba, czyli opieranie się w pracy warsztatowej, na cyklu uczenia się przez doświadczenie, zawierającego następujące elementy – Doświadczenie – Refleksję – Teorię i Pragmatykę

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, które są niezbędnym elementem do powtórzenia treści szkoleniowych jak i do samokształcenia po szkoleniu. W skład materiałów które otrzymają uczestnicy wchodzą:

Skrypt – zbiór treści z omawianych tematów, który stanowić będzie kompendium wiedzy z zakresu budowania relacji i komunikacji

Notatnik i długopis – odpowiednio przygotowane kartki papieru, która swoją ideą będą nawiązywać do tematu szkolenia. Notatnik pozwoli kompletować treści szkoleniowe istotne dla danego uczestnika

Pomoce naukowe

 • Wykonawca dysponuje materiałami biurowymi oraz pomocami naukowymi, które będą wykorzystane podczas zajęć
 • scenariusz warsztatów jako narzędzie trenera

Ewaluacja

zastosowane metody ewaluacyjne:

 • obserwacja uczestników warsztatów
 • rozmowy indywidualne
 • rozmowy w grupie
 • analiza wykonanych zadań domowych
 • opinie i spostrzeżenia trenerów

Wykonawca sporządzi raport poszkoleniowy w wymiarze ilościowym i jakościowym. Raport poszkoleniowy wraz z rekomendacją będzie przekazany do Zleceniodawcy w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia szkolenia.

Dokumentacja

W celu prawidłowej realizacji zlecenia zostaną wygenerowane następujące dokumenty:

 • opisana faktura VAT – z terminem płatności 14 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę
 • listę obecności uczestników szkolenia
 • zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu – wydane uczestnikom na zakończenie szkolenia,
 • raport poszkoleniowy

Zamawiający/Wykonawca zabezpiecza środowisko pracy wg ustaleń

 • sala szkoleniowa,
 • catering,

Trener

Anna Trusiak