Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Wyklętym

Numer:
7

Kategorie

„Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Wyklętym” do przeprowadzenia działania rozwojowego – szkolenia z elementami praktycznych ćwiczeń dla dzieci przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 1. Podstawowe informacje o projekcie szkoleniowym

Autor do projektowania poniżej opisanego Programu edukacyjnego podszedł w sposób systemowy, tj. badania potrzeb i możliwości, organizacji, realizacji i ewaluacji łącznie z przedstawieniem opinii uczestników, dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli a także przedłożą rekomendacje dla Zamawiającego (np. MON, Prezydent, Burmistrz, Wójt, Dyrektor placówki oświatowej). Harmonogram jest tak sporządzony, by zachodziła synergia poszczególnych działań. Np., po szeregu lekcji patriotyzmu,  grach, konkursach na podsumowanie wycieczka edukacyjna i gala ogłoszenia wyników konkursów.

Opracowane treści, scenariusze, regulaminy, pytania konkursowe i inne wyprodukowane materiały zostaną przekazane każdej placówce oświatowej, z której dzieci i młodzież będzie uczestniczyć w programie w celu wsparcia procesu na każdym etapie edukacyjnym uczących się. Nauczyciel planując proces dydaktyczny, uwzględniając podstawy programowe, programy nauczania będzie mógł wybrać przekazane środki dydaktyczne jako urozmaicenie prowadzonych zajęć w taki sposób aby były one adekwatne do wieku i możliwości grupy docelowej

Założenia organizacji projektu szkoleniowego:

Adresaci – dzieci przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Formuła szkolenia – różnorodne formy edukacyjne – lekcje patriotyzmu, debaty, wystawy, konkursy historyczne, gry, zajęcia patriotyczno – sportowe, wycieczki, materiały dydaktyczne dla dzieci, młodzieży w celu zapoznania uczestników z istotą podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Miejsce – sala konferencyjna, klasy, aule

Czas szkolenia – zgodnie z wytycznymi godziny dydaktyczne – moduły oraz przerwy wg ustalonej agendy szkolenia

Agenda szkolenia będzie opracowana wg preferencji Zamawiającego

Przedmiot działalności pożytku publicznego (w przypadku finansowania ze środków publicznych):

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • ochrona i promocja zdrowia
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie
 • integracja osób poszkodowanych socjalnie i społecznie ze środowisk średnio i mało zamożnych

Postawione cele i zadania realizuje poprzez:

 • pomoc osobom uzależnionym oraz ich bliskim, profilaktykę uzależnień
 • rehabilitację i terapię
 • działania wspomagające rodziny w tym osoby niewydolne społecznie
 • pomoc osobom niepełnosprawnym
 • prowadzenie działalności edukacyjnej w środowiskach zagrożonych patologiami społecznymi

Dostarczanie wiedzy i umiejętności na rzecz porządku, bezpieczeństwa publicznego w tym współpraca z podmiotami administracji samorządowej, państwowej, a także innymi organizacjami społecznymi w celu zapobiegania patologiom społecznym w tym narkomanii, alkoholizmowi

Streszczenie projektu szkoleniowego:

Projekt szkoleniowy – „Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Wyklętym” podejmuje problematykę związaną z  podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. W szczególności zajmiemy się zagadnieniami z obszaru:

 • wzmocnienia poczucia wspólnoty obywatelskiej oraz świadomości historycznej Polaków
 • propagowania postaw patriotycznych w społeczeństwie
 • upowszechniania wiedzy nt. Podziemia Niepodległościowego i jego Bohaterów
 • wzrostu poczucia tożsamości narodowej i przywracanie pamięci o ludziach, którzy podjęli walkę zbrojną z komunistami
 • zwiększania w społeczeństwie wiedzy o historii wojskowości, w tym bohaterskich czynach Żołnierzy Niezłomnych w walce o niepodległość Ojczyzny
 • zachęcenia do działania zgodnie z wartościami
 • wsparcie zmiany kultury wychowania w duchu patriotyzmu do swojej Ojczyzny

Zastosowane różnorodne formy edukacyjne umożliwią Uczestnikom aktywne uczestnictwo, zaangażowanie, sprawdzenie stopnia posiadanej wiedzy i skonfrontowanie z tym czego się dowiedzieli. Ponadto istotnym elementem będzie integracja edukacyjna uczestników oraz synergia zdobytej wiedzy i wykorzystania jej w zajęciach warsztatowych. Wartością dodaną dla uczestników będzie możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności w życiu codziennym – prywatnym i zawodowym

Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania projektu szkoleniowego

Podejmując się realizacji zadania mamy na względzie prowadzić działania, które bezpośrednio wpłyną na upowszechnienie wiedzy, kształtowanie postaw, rozwijanie zdolność do zapamiętywania i ponownego przywoływania wrażeń, skojarzeń, informacji i emocji związanych z uczczeniem Pamięci Żołnierzy Niezłomnych walczących w Podziemiu Niepodległościowym. Pośrednio działania te wpłyną na rozumienie co to jest obronność państwowa i obrona cywilna, wychowanie patriotyczno-obywatelskie oraz obejmą problematykę zadań jakie realizowane są na rzecz obronności państwa.

Prowadzenie tych działań wynika z potrzeby upowszechnienia oraz brakiem dostatecznej wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Niezłomnych, Polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego.  Przez udział w zajęciach uczestnicy dowiedzą się co oznacza antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Zaprzeczenie formułowanym definicjom i określeniom: banda, zdrajcy i wyrodni synowie naszej Ojczyzny. Uświadomienie, że to są ludzie z miast i wiosek polskich, którzy walczyli za świętą Sprawę, za wolną, niezależną i prawdziwie demokratyczną Polskę, którzy  pozostali wierni fundamentalnym wartościom, takim jak prawda, wolność i honor. Poprzez podejmowanie takiego działania promujemy przekonanie, że wartości jakimi kierowali się Żołnierze Niezłomni, ich istnienie,   trud i poświęcenie dało podwaliny do budowy Państwa demokratycznego, gwarantującego bezpieczeństwo jego mieszkańcom oraz otwartego na ich rozwój oraz wychowanie obywatelskie dzieci i młodzieży. W prowadzonych działaniach chcemy wykorzystać nasze polskie doświadczenia historyczne, które stanowią wyjątkowo doniosłą skarbnicę wiedzy dla kolejnych pokoleń Polaków.

Formy działań edukacyjnych opisane wcześniej w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mogą obejmować pojedyncze szkoły, przedszkola, szkoły i przedszkola w danym mieście, powiecie, gminie lub wybrane – w zależności od zdefiniowani grupy odbiorców i skierowane do np.:

 • dzieci w wieku przedszkolnym
 • dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
 • młodzieży szkół średnich

Promocja programu zostanie przeprowadzona poprzez kolportaż  ulotek, plakatów, gazetek papierowych, publikację informacji z opisem na mediach społecznościowych danej placówki oświatowej, miasta, gminy. Na materiałach promocyjnych i edukacyjnych umieszczone będą informacje dotyczące programu, źródło finansowania i Logo instytucji finansującej

Ewaluacja programu prowadzona będzie poprzez ankiety ewaluacyjne wypełnione przez uczniów oraz Dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli, opracowanie tych ankiet i sporządzenie raportu oraz sprawozdania opisowego i rekomendacji

Wykonawca programu będzie prowadzić dokumentację z przeprowadzonych zajęć zawierającą m.in.: datę realizacji, nazwę placówki oświatowej, liczbę zrealizowanych godzin, liczba uczestników, imię i nazwisko realizatora, potwierdzenie Dyrektora lub osoby upoważnionej o przeprowadzeniu działań

Podejmując się realizacji zadania mam na względzie zagrożenie niedostatecznego poziomu rzetelnych informacji i wiedzy wśród społeczeństwa Polskiego o Bohaterach – Żołnierzach Niezłomnych oraz konsekwencjach jakie może ponieść społeczeństwo w związku z ich brakiem, tj. poczuciem własnej wartości, godności wśród narodów Europy i Świata, odwagi, bezpieczeństwa i wolności od przemocy i zagrożeń. Poprzez udział w zajęciach, uczestnikom zwraca się szczególną uwagę i uczula się ich na istotę tych zagadnień. Poprzez podejmowanie takich działań promujemy przekonanie, że trud i wysiłek Żołnierzy Niezłomnych nie jest zmarnowany a my okazujemy im wdzięczność. Proponowane zadanie jest również podpowiedzią skierowaną do uczestników, którzy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie i wykorzystywać w różnych sytuacjach

Cel strategiczny projektu szkoleniowego:

zapoznanie uczestników form działań rozwojowych z istotą podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Cele operacyjne projektu szkoleniowego:

 • wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej oraz świadomości historycznej Polaków,
 • propagowanie postaw patriotycznych w społeczeństwie,
 • upowszechnianie wiedzy nt. Podziemia Niepodległościowego i jego Bohaterów,
 • wzrost poczucia tożsamości narodowej i przywracanie pamięci o ludziach, którzy podjęli walkę zbrojną z komunistami,
 • zwiększanie w społeczeństwie wiedzy o historii wojskowości, w tym bohaterskich czynach Żołnierzy Niezłomnych w walce o niepodległość Ojczyzny
 • zachęcenie do działania zgodnie z wartościami
 • wsparcie zmiany kultury

Uczestnicy form działań – dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym klas ponadpodstawowych (liceum, technikum, zawodowe – branżowe), studenci zostaną wyposażeni w elementarną wiedzę w zakresie w/w zagadnień poprzez intensywne oddziaływania edukacyjne w tym motywacyjne, które pozwolą im na lepsze rozumienie jak ważna jest pamięć o Żołnierzach Niezłomnych i ich dokonaniach

Korzyści:

objęcie formami działań edukacyjnych: lekcje patriotyzmu, debaty, wystawy, konkursy plastyczne i historyczne, gry, wycieczki, zajęcia patriotyczno – sportowych oraz opracowanie i wydanie materiałów dydaktycznych dla uczestników w wieku przedszkolnym i szkolnym przyczyni się do:

 • upowszechnienia wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej,
 • upowszechnienia wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych,
 • wdrożenia uczniów do samokształcenia, rozbudzenia zainteresowań i rozwijania talentów,
 • kształtowania postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności Żołnierzy Niezłomnych,
 • kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej,
 • dostarczenie nowej lub uzupełnienie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Żołnierzy Niezłomnych poprzez publikowanie wspomnień, zdjęć i pamiątek rodzinnych,
 • upamiętniania dni, jubileuszy, wydarzeń związanych z Pamięcią o Żołnierzach Niezłomnych,
 • pobudzenie kreatywności w podejmowaniu inicjatyw do kultywowania pamięci o Żołnierzach Niezłomnych po zakończonym programie

Organizacja realizacji projektu szkoleniowego

w tej części zadania zostaną opracowane treści, scenariusze, pytania konkursowe, regulaminy, nawiązanie kontaktu z dyrektorami placówek oświatowych, gośćmi debat, zabezpieczenie sal, opracowanie wzorów dokumentacji programu, zawarcie umów z realizatorami zadań ujętych w programie, itp.

Realizacja projektu szkoleniowego

Zadanie realizowane będzie aktywną metodą wykładowo – warsztatową z wykorzystaniem elementów prezentacji multimedialnej. Formy edukacyjne będą prowadzone w postaci:

 1. Lekcji patriotyzmu dla:
 • dzieci przedszkolnych – dzieci poznają symbole Polski: flaga, godło, mapę Polski, czym jest stolica kraju, w jakim celu jest wojsko,
 • uczniów szkół podstawowych – dzieci poznają co oznacza Polska, Polak, Naród, Hymn, Wojsko, Rola Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej, Kim byli Żołnierze Niezłomni – okres ich działania, Znaczenie Podziemia Niepodległościowego
 • uczniów szkół średnich – wzmocnienie rozumienia patriotyzmu, jaką postawą cechuje się patriota, patrioci XX wieku, przedstawienie sylwetek, Żołnierz Niezłomny – Bohater w walce o niepodległość Ojczyzny
 1. Debat – propagowanie postaw patriotycznych w społeczeństwie. Spotkania różnych wiekowo grup odbiorów, w czasie których nastąpi wymiana rozumienia, odczuwania, podzielenia się wiedzą i doświadczeniem. W debatach przewiduje się udział  kombatantów i Żołnierz Niezłomnych lub ich Rodzin.

W każdej debacie bierze udział 1 kombatant. W debatach biorą udział uczniowie szkół podstawowych i średnich.  Debaty odbywać się będą na terenie szkół

 1. Konkursu plastycznego i wystaw – wszechstronny rozwój młodego człowieka, kształtowanie postawy szacunku do wartości, symboli i tradycji narodowych. Wystawy prac plastycznych przedstawiające postacie i symbole patriotyczne wykonane przez dzieci i młodzież.

W konkursach będą brać udział uczniowie ze szkół podstawowych, średnich i przedszkoli. Najlepsze prace  miejsc I do V będą nagradzane upominkami o wartości dydaktycznej i prezentowane  na wystawach. Konkurs prowadzony będzie w dwóch grupach wiekowych tj. dla dzieci młodszych i młodzieży

 1. Konkursu historycznego – przypomnienie trudnej drogi Polaków do odzyskania niepodległości i kształtowania się polskiej państwowości. Nabycie lub uzupełnienie wiedzy na temat losów Polski, obyczajów i kultury narodowej, szacunku do ludzi, którzy ją tworzyli. Konkurs historyczny obejmujący historię wojskowości ze szczególnym wyróżnieniem historii Żołnierzy Niezłomnych. Przewiduje się dla laureatów miejsc od I do V konkursu nagrody o charakterze edukacyjnym.

Konkurs prowadzony będzie w dwóch grupach wiekowych tj. dla dzieci młodszych i młodzieży

 1. Gier – przybliżenie historii miasta, żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, symboli pamięci narodowej. Do realizacji zadania planuje się grę terenową realizowaną na obszarze miasta z uwzględnieniem tablic pamiątkowych, pomników bohaterów.

Gry prowadzone będą w dwóch grupach wiekowych tj. dla dzieci młodszych i młodzieży. Przewiduje się dla uczestników nagrody za zaangażowanie i aktywności

 1. Wycieczek – umożliwienie uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i patriotycznych, rozwijanie poczucia odpowiedzialności i poczucia szacunku do symboli. Organizacja wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci narodowej, muzeów, wystaw. Odbiorcami tej formy edukacyjnej są dzieci i młodzież zainteresowani tematyką. Na zakończenie wycieczki w danym miejscu odbędzie się gala konkursu plastycznego i historycznego. Przewiduje się dla uczestników nagrody pocieszenie za zaangażowanie i aktywności, natomiast dla laureatów miejsc od I do V konkursów plastycznego i historycznego nagrody o charakterze edukacyjnym
 2. Zajęć patriotyczno – sportowych – zabawy i gry ruchowe z zastosowaniem treści patriotycznych stanowią ważny element edukacji psychofizycznej. O ich wartości świadczą uniwersalne możliwości zastosowania, ich prostota i przystępność, nieskomplikowana technika oraz możliwość realizacji w dowolnych warunkach, kontakty rówieśnicze i międzypokoleniowe, jak również przyjemne spędzenie wolnego czasu. Zajęcia odbędą się w formie biegu przełajowego zorganizowanego na terenie obiektów szkolnych i przedszkolnych. Przewiduje się dla uczestników nagrody za zaangażowanie i aktywności
 3. Materiały dydaktyczne – wszelkiego rodzaju przedmioty działające na zmysły w celu ułatwienia poznawania danego tematu, historii, dziedziny. Przewiduje się: plakaty, ulotki, roll – up, gazetki w formie papierowej, elektronicznej i opublikowanie na mediach społecznościowych danych placówek oświatowych, miast, gmin.

Stosowane narzędzia:

 • mini wykład, prezentacja Power Point, korzystanie z flipchartu,
 • praca w parach i podgrupach, praca indywidualna
 • case study, dyskusja
 • gry i zabawy szkoleniowe
 • praca z rekwizytem
 • energizery i tranqilizery – elementy zarządzania energią grupy
 • informacja zwrotna, jako narzędzie pracy trenera

Styl uczenia

cykl Kolba, czyli opieranie się w pracy warsztatowej, na cyklu uczenia się przez doświadczenie, zawierającego następujące elementy – Doświadczenie – Refleksję – Teorię i Pragmatykę

Ewaluacja

 • opracowanie i przekazanie ankiet ewaluacyjnych oceny przeprowadzonych działań edukacyjnych uczestnikom oraz opracowanie wyników,
 • opracowanie i przekazanie ankiet ewaluacyjnych oceny przeprowadzonych działań edukacyjnych dyrektorom placówek oświatowych, nauczycielom oraz opracowanie wyników,
 • zestawienie wszystkich wyników ankiet ewaluacyjnych opracowanie raportu, przygotowanie rekomendacji dla opracowanie tych ankiet i sporządzenie raportu oraz sprawozdania opisowego i rekomendacji dla Zamawiającego

Dokumentacja

w celu prawidłowej realizacji zlecenia zostaną wygenerowane następujące dokumenty:

 • opisana faktura VAT – z terminem płatności 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego,
 • listę obecności uczestników szkolenia,
 • zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu – wydane uczestnikom na zakończenie szkolenia,
 • raport poszkoleniowy

Trener wiodący we współpracy z trenerami i psychologami

Anna Trusiak