Oferta szkoleń i rozwiązań

  1. Oferuję szeroki zakres narzędzi wspierających rozwój osobisty jak i grupowy. Są to: coaching, mentoring, treningi interpersonalne, specjalistyczne szkolenia zróżnicowane pod względem tematyki i odbiorców.
  2. Do projektowania form edukacyjnych podchodzę w obszarze badania potrzeb szkoleniowych, organizacji, merytoryki, metodyki i ewaluacji. Mam doświadczenie akademickie, jak i praktyczne osiągnięcia w biznesie.
  3. W ramach dzielenia się wiedzą współpracuję ze szkołami, uczelniami a także redakcjami pism wspierających rozwój kompetencji w tym młodzieży szkół branżowych i wyższych uczelni.
  4. Posiadane certyfikaty i dyplomy potwierdzają zdobytą wiedzę i doświadczenia. Współpracuję z doświadczonymi trenerami i psychologami.Szkolenia i rozwiązania, które oferuję to gwarancja wysokiej jakości i profesjonalizmu będących wynikiem wieloletniego doświadczenia.
  5. Dysponuję szeroką ofertą szkoleń z zakresu kwalifikacji zawodowych, zarządzania, umiejętności menedżerskich, interpersonalnych i dla HR. Oferuję tworzenie pojedynczych form edukacyjnych jak i komponentów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb odbiorcy, pomoc w opracowaniu narzędzi wspierających rozwój w organizacji.
  6. W odpowiedzi na konkretne potrzeby dostosowuję programy i rozwiązania dla firm, instytucji, organizacji pozarządowych i klientów indywidualnych.

Proszę o zapoznanie się z katalogiem działań

Katalog działań

Kursy i szkolenia:

1) W zakresie zawodowym, zdobycie dodatkowych kwalifikacji, np: przepisów bhp, pomocy przedmedycznej, znajomości przepisów prawa, itp. egzaminy kwalifikacyjne (spawacza, elektroenergetyczne, …)
2) W zakresie kompetencji miękkich, np. rozwijające kompetencje interpersonalne: zarządzanie czasem własnym, komunikacja, relacje, wystąpienia publiczne, negocjacje, obsługa trudnego klienta, różnice pokoleniowe, szkolenia menedżerskie – zarządzanie zespołem, delegowanie zadań, rozmowa pracownicza.

Interaktywny proces rozwoju

1) Coaching – wsparcie rozwoju osobistego Klienta, którego celem jest rozwój osobisty, rozwój zawodowy, poprawienie efektywności działania, podniesienie kompetencji Klienta, poszerzenie jego świadomości i poznania środowiska w jakim funkcjonuje.
2) Mentoring – najefektywniejsza (nastawiona na praktykę) metoda nauki, bazująca na partnerskiej relacji między mentorem a uczniem (np. studentem, pracownikiem). Jej celem jest rozwinięcie potencjału ucznia lub pracownika i przygotowanie go do czekających wyzwań w sytuacji zawodowej – w pracy,
3) Trening interpersonalny – to intensywny rozwój osobisty przez to doświadczenie bycia z innymi ludźmi, z możliwością zatrzymania się na pojedynczych aspektach tego kontaktu.

Pomoc psychologiczna

Dbanie o potencjał rozwojowy osób względnie zdrowych w ich wszystkich ważniejszych dziedzinach życia – wyjście z bezrobocia także po leczeniu uzależnień, osób bezradnych, nauka funkcjonowania w realnym środowisku zawodowym lub rodzinnym, itp,.

Mediacje

próba doprowadzenia do rozwiązania konfliktu poprzez negocjacje prowadzone przy udziale osoby neutralnej wobec stron i ich sporu. Mogą być stosowana prawie w każdym rodzaju konfliktu: rodzinnym, majątkowym, pracowniczym,

Doradztwo

1) doradztwo prawne – pisanie pism, wniosków, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych – w zakresie prawa administracyjnego,
2) zawodowe i personalne – świadomy wybór zawodu, szkoły lub uczelni, wybór adekwatnego pracodawcy w odniesieniu do swoich umiejętności i kompetencji, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowanie do rozmowy z przełożonym w trudnych sytuacjach (tematach), zdefiniowanie kwalifikacji do planowanego stanowiska, pomoc w określeniu obszarów do rozwoju – doskonalenia, prowadzenie sesji moderowanych – problemowych,

Opracowanie

1) modeli biznesowych – to dokument, który w jednym miejscu definiuje kluczowe założenia biznesowe nowego przedsięwzięcia. Może on opisywać sposób działania nowego przedsiębiorstwa, jak i nowo wdrażanego produktu lub usługi. Jest to materiał syntetyczny, a nie obszerne opracowanie, które w szczegółach przedstawia każdy aspekt biznesowy (takim dokumentem jest biznes plan – skierowany do instytucji zapewniających finansowanie). Model biznesowy koncentruje się na opisaniu architektury całego rozwiązania i wartości jaką jest w stanie ten projekt dostarczyć – dla klienta oraz dla firmy. W modelu biznesowym określa się m.in. cel nowego przedsięwzięcia, interesariuszy, produkty, kanały dystrybucji, zasoby, analizę finansową,

2) procesów HR, które bezpośrednio przekładają się na jakość i efektywność funkcjonowania organizacji. Odnoszą się do sposobu zarządzania kapitałem ludzkim. Przykładowy proces:
a) prowadzenie rekrutacji i selekcji,
b) adaptacja nowych pracowników – wdrożenia nowego pracownika do pracy,
c) zarządzanie talentami – opracowanie planu sukcesji, awansów
d) zarządzanie zmianą w organizacji i monitorowanie realizacji celów,
e) szkolenia,
f) oceny okresowe – oceny wyników pracy i kompetencji
g) obiegu dokumentów kadrowych i płacowych,

Właściwe połączenie procesów, jest wsparciem w codziennej pracy menedżerów i pracowników firmy. Proces musi być dokładnie opisany, mieć przypisanych wykonawców oraz dodatkowe zasoby, takie jak dostęp do systemów informatycznych, do danych, a także powinien mieć określone kluczowe wskaźniki efektywności. Po zdefiniowanym i opracowanym procesie opracowuje się procedury,

3) procedur:
a) obowiązkowe, „narzucone” przez Kodeks pracy: regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS,
b) akty, które odnoszą się do zarządzania pracą: statut spółki, regulamin organizacyjny, uchwały zarządu i rady nadzorczej, zatwierdzony budżet,
c) nieobowiązkowe regulaminy/procedury: rekrutacji, adaptacji pracowników, zatrudniania, antymobbingowa, szkoleń i rozwoju, oceny pracowników, premiowania, motywacji pracowników, oceny kompetencji pracowników, kodeksy etyczne.
Procedury (dokument np. w randze Zarządzenia kierownika jednostki organizacyjnej – firmy)
w sposób syntetyczny i w miarę szczegółowo przypisują role, określają zadania zdefiniowanych interesariuszy np. w modelu biznesowym, terminy, odpowiedzialność, itp.,

4) modeli kompetencyjnych
Model kompetencyjny to podstawowe narzędzie HR, pozwalające w spójny, logiczny sposób powiązać procesy i narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim w firmie. Model kompetencyjny jest niezastąpionym narzędziem wykorzystywanym podczas rekrutacji i selekcji, adaptacji nowych pracowników, określania ścieżek kariery, oceniania pracowników, do opracowania programów szkoleń – określania luk kompetencyjnych