Poznanie siebie na forum grupy, pokonywanie ograniczeń

Numer:
2

Kategorie

 Warsztaty integracyjne: poznanie siebie na forum grupy, pokonywanie ograniczeń

do przeprowadzenia działania rozwojowego – szkolenia z elementami praktycznych ćwiczeń

dla Członków Rad Pedagogicznych, Zespołów Pracowniczych, Studentów, Uczniów, innych odbiorców  

Rodzące się w nas refleksje nie są formą ucieczki od wydarzeń świata, ani sposobem na unikanie problemów i codziennych konfliktów. Wyjawianie własnych myśli, emocji i uczuć to próba dogłębnego poznania siebie. Ten proces stanowi jedną z najlepszych dróg nawiązania kontaktu z samym sobą. Proces badania i rozumienia siebie stopniowo prowadzi do pogłębienia kontaktu z samym sobą i pozwala w każdym momencie odwołać się do naszego subiektywnego przeświadczenia na temat życia. Znajomość samego siebie staje się przesłanką do otwierania się na świat, bycia wolnym, aby podejmować nowe doświadczenia bez uprzedzeń i lęków. Integralne poznanie wszystkich naszych procesów wewnętrznych rodzi w nas pewność siebie, pozwala nam poznać nasze słabe punkty i najlepsze strony naszego charakteru, pomaga nam czuć się zintegrowanymi.

Poznanie siebie staje się najlepszym sposobem na to, aby inni szanowali nas bez przymusu, bez nadużyć, pozwala też na dokonywanie osobistych wyborów, bez konieczności trzymania się obowiązujących kanonów czy mody. Kształtowanie życia przychodzi o wiele łatwiej, gdy jesteśmy pogodni, a nasze myśli i zachowania czytelne. Aktywne uczestniczenie w życiu nie jest żadnym problemem dla tego, kto wie, czego chce i zna swoje możliwości oraz ograniczenia. Uczucia zgorzknienia lub niemocy dotyczące obecnego życia oraz przyszłości nie dają znać o sobie jeśli wiemy, jacy jesteśmy i mamy poczucie pewności siebie.

Jesteśmy tylko ludźmi i jak każdy, mamy swoje ograniczenia – nie potrafimy latać jak ptak, przemieszczać się w czasie. Są jednak sytuacje, w których to, co nas ogranicza jest bardziej zależne od nas – możemy to pokonać, zniwelować i stać się silniejszymi.

Najprostszą drogą do osiągnięcia tych celów jest przede wszystkim zdefiniowanie ograniczenia: czego nie umiem – nie mogę zrobić? Następnie musimy sobie odpowiedzieć na pytanie: dlaczego tak się dzieje? Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Dzięki tak postawionej diagnozie możliwe jest wytyczenie sobie ścieżki, która doprowadzi nas do osiągnięcia celu, jakim jest pokonanie własnej słabości, przezwyciężenie ograniczeń.

Założenia organizacji szkolenia:

Adresaci – szkolenie skierowane jest do … (określenie grupy odbiorców)

Formuła szkolenia – zajęcia w postaci wykładu i warsztatów koncentrować będą się na aspektach miękkich w poznawaniu siebie oraz pokonywaniu własnych ograniczeń. Istotnym elementem szkolenia będzie poznawanie siebie, mocnych i słabych stron, poznanie opinii innych osób na swój temat, funkcjonowanie w środowisku człowieka z zastosowaniem asertywnych zachowań. W szkoleniu również zostaną poruszone sporawy związane z pokonywaniem ograniczeń, kształtowaniem swojej rzeczywistości oraz w jaki sposób dożyć do realizacji marzeń i bycia szczękliwym

Miejsce – sala konferencyjna

Czas szkolenia – zgodnie z wytycznymi godziny zegarowe, podzielone na godziny dydaktyczne – moduły oraz przerwy wg poniższej agendy szkolenia:

 Przykładowa Agenda szkolenia wg preferencji Zamawiającego
Data 12.30 Przejazd z – do (w przypadku szkolenia wyjazdowego)
12.30 13.00 Zakwaterowanie w Hotelu
13.30 14.15 Obiad
14.15 16.15 Szkolenie – Gra psychologiczna w terenie
16.15 16.30 Przerwa kawowa w sali
16.30 18.00 Szkolenie
17.30 19.30 Czas wolny
19.30 Kolacja z elementami współdziałania w zespole
Data 08.00 09.30 Śniadanie
10.00 11.45 Szkolenie
11.45 11.30 Przerwa kawowa w sali
11.30 13.00 Szkolenie, podsumowanie
13.00 14.00 Obiad
14.00 Powrót z – do (w przypadku szkolenia wyjazdowego)

Cel strategiczny szkolenia – warsztatu:

 • rozwijanie przydatnych w środowisku pracy kompetencji w zakresie świadomości o sobie, postrzegania mnie przez środowisko pracy oraz pokonywania własnych ograniczeń i funkcjonowania
  z wolnym umysłem przekuwając złe emocja na szczęście i sukces.

Cele operacyjne warsztatu:

 • stworzenie okazji do samopoznania i samooceny
 • refleksja na temat jaki jestem, jak postrzegają mnie inni
 • przyjrzenie się różnym aspektom własnej osobowości
 • pomoc w uświadomieniu roli innych osób i doświadczeń życiowych w kształtowaniu własnego systemu wartości
 • pokonywanie barier – ograniczeń: nie potrafię, nie chce mi się, nie dam rady, nie uda mi się, to nie ma sensu. Co oznacza, że jesteśmy swoim największym wrogiem
 • świadomość samokontroli, zdolności do powstrzymywania potrzeb i pragnień
 • budowanie w sobie przekonania o możliwości nieograniczonej samokontroli w celu zaspokojenia własnych potrzeb

Korzyści:

zwiększenie efektywność w relacjach zawodowych i pozazawodowych. Podniesienie komfortu funkcjonowania w życiu codziennym, w  środowisku zawodowym oraz podniesienie poczucia własnej wartości  w relacjach międzyludzkich

Proponowany czas trwania zajęć dydaktycznych:

 • 7 godzin zegarowych oraz integracja edukacyjna z elementami współdziałania w zespole, podzielone na godziny dydaktyczne z przerwami

Program szkolenia – warsztatu:

         I.            POZNANIE SIEBIE

 1. Kim jestem – czy znasz odpowiedź na to pytanie
 2. Polubić siebie – poznanie rodzajów samooceny i próba autooceny
 3. Samopoznanie – mocne i słabe strony
 4. Jak widzą mnie inni – preferencje w stosunku do innych osób
 5. Ja jako indywidualność i moje otoczenie
 6. Moje terytorium – zachowania asertywne

       II.            POKONYWANIE OGRANICZEŃ

1.       Pokonywanie ograniczeń

 • czemu się ograniczać
 • wyrobienie nawyku – motywacja i wsparcie zewnętrzne
 • to Ty kształtujesz swoją rzeczywistość

2.       Otwarty umysł

3.       Sztuka pozytywnego myślenia

4.       Wyzbyć się negatywnych emocji

5.       Stres – sposoby na jego zwalczenie

6.       Oduczyć się złych nawyków

7.       Spełniać własne marzenia

8.       Znaleźć poczucie sensu życia

9.       Być szczęśliwym

10.   Medytacja

11.   Umysł wolny od uprzedzeń

Stosowane narzędzia:

 • mini wykład, Prezentacja Power Point, Korzystanie z flipchartu,
 • praca w parach i podgrupach, Praca indywidualna
 • case study, Dyskusja
 • gry i zabawy szkoleniowe (w tym terenowe)
 • odgrywanie ról
 • praca z rekwizytem
 • energizery i tranqilizery – elementy zarządzania energią grupy
 • informacja zwrotna, jako narzędzie pracy trenera

Styl uczenia

cykl Kolba, czyli opieranie się w pracy warsztatowej, na cyklu uczenia się przez doświadczenie, zawierającego następujące elementy – Doświadczenie – Refleksję – Teorię i Pragmatykę

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, które są niezbędnym elementem do powtórzenia treści szkoleniowych jak i do samokształcenia po szkoleniu. W skład materiałów które otrzymają uczestnicy wchodzą:

Skrypt – zbiór treści z omawianych tematów, który stanowić będzie kompendium wiedzy z zakresu komunikacji,

Notatnik i długopis – odpowiednio przygotowane kartki papieru, która swoją ideą będą nawiązywać do tematu szkolenia. Notatnik pozwoli kompletować treści szkoleniowe istotne dla danego uczestnika

Pomoce naukowe

Wykonawca dysponuje materiałami biurowymi oraz pomocami naukowymi, które będą wykorzystane podczas zajęć

Ewaluacja

Wykonawca sporządzi raport poszkoleniowy w wymiarze ilościowym i jakościowym. Raport poszkoleniowy wraz z rekomendacją będzie przekazany do Zleceniodawcy w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia szkolenia

Dokumentacja

W celu prawidłowej realizacji zlecenia zostaną wygenerowane następujące dokumenty:

 • opisana faktura VAT – z terminem płatności 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
 • listę obecności uczestników szkolenia
 • zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu – wydane uczestnikom na zakończenie szkolenia
 • raport poszkoleniowy

Trener

Anna Trusiak

Zamawiający/Wykonawca zabezpiecza środowisko pracy – wg ustaleń

 • sala szkoleniowa,
 • catering i noclegi, transport
 • teren na przeprowadzenie gry terenowej