Wykorzystanie metod coachingowych w aktywizowaniu uczniów

Numer:
3

Kategorie

 Projekt szkolenia – wykorzystanie metod coachingowych w aktywizowaniu uczniów

do przeprowadzenia działania rozwojowego – szkolenia z elementami praktycznych ćwiczeń

dla Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół

Określenie coaching wywodzi się bezpośrednio ze świata sportu, gdzie oznacza indywidualny trening poparty dużą wiedzą i doświadczeniem trenera. Bliższe przyglądanie się cechom coachingu sportowego i ich rezultatom, jakie za sobą niosą, doprowadziło do rozpoczęcia poszukiwań związków między istotą trenowania sportowców a doskonaleniem umiejętności pracowników. Tym sposobem powstał sposób doskonalenia kadr zwany coachingiem, określany jako dwustronny proces rozwoju pracowników wykorzystujący wiedzę i doświadczenie w połączeniu z systematyczną oceną. Jest to pomoc i kierowanie rozwojem umiejętności i kompetencji osoby, w określonej dziedzinie prowadzone indywidualnie przez trenera

Coaching jest prostą i efektywną metodą rozwoju osobistego, gdzie Klient i Coach tworzą porozumienie, którego celem jest rozwój osobisty, rozwój zawodowy, poprawienie efektywności działania, podniesienie kompetencji Klienta, poszerzenie jego świadomości, przejęcie odpowiedzialności przez Klienta za życie jakie tworzy. Jest to współpraca pomiędzy Coachem, a Klientem indywidualnym lub firmą, organizacją, aby osiągnąć rezultaty jakich pragnie Klient w biznesie jak i życiu osobistym – realizując wyznaczone cele.

Celem zarówno coachingu, jak i edukacji jest przygotowanie człowieka do życia i rozwijanie jego potencjału. Stosując podejście coachingowe, sprawiamy, że dzieci szukają odpowiedzi w sobie i nie polegają tylko i wyłącznie na mądrzejszych autorytetach. Uczą się rozwiązywania problemów i realizowania własnych celów. Biorą odpowiedzialność za proces nauki i rozwijają zdolność do świadomego i konstruktywnego myślenia. Każdy człowiek jest unikalny i ma swoje własne tempo i sposób nauki. Podejście coachingowe pozwala na zaprojektowanie edukacji spersonalizowanej, w której uczniowie sięgają do osobistych zasobów i skupiają się na tym etapie rozwoju, na którym obecnie się znajdują.

Założenia organizacji szkolenia:

Adresaci – szkolenie skierowane jest do Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół

Formuła szkolenia – zajęcia w postaci wykładu i warsztatów koncentrować będą się na aspektach miękkich w obszarze rozwijania umiejętności coachingowych poprzez transfer wiedzy teoretycznej do praktycznych aspektów oraz zdobywania wiedzy o motywacjach i emocjach, o tym, jak funkcjonuje nasze myślenie dla doskonalenia procesu uczenia się

Miejsce – sala konferencyjna

Czas szkolenia – zgodnie z wytycznymi godziny zegarowe, podzielone na godziny dydaktyczne – moduły oraz przerwy wg poniższej agendy szkolenia:

Przykładowa Agenda szkolenia wg preferencji Zamawiającego
Data

 

 

 

 

 

09.00 10.30 Szkolenie
10.30 10.45 Przerwa kawowa
10.45 12.15 Szkolenie
12.15 12.30 Przerwa kawowa
12.30 13.30 Szkolenie
12.30 14.00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Cel strategiczny szkolenia – warsztatu:

 • poznanie specyfiki coachingu jako metodologii pracy
 • podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie efektywnej realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych

Cele operacyjne warsztatu:

 • przygotowanie do wykorzystania nowatorskich metod uczenia się w pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi i młodzieżą
 • wyposażenie uczestników szkolenia w innowacyjne sposoby pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie zastosowania coachingu edukacyjnego
 • zrozumienie sensu coachingu w modelu GROW
 • przygotowanie uczestników do efektywnego organizowania procesu edukacyjnego pozwalającego na rozwijanie kreatywności i innowacyjności w stosowanych metodach i formach organizacji pracy

Korzyści:

zwiększenie efektywność w relacjach zawodowych i pozazawodowych. Podniesienie komfortu funkcjonowania w  środowisku oraz ograniczenie stresu w relacjach międzyludzkich. Zdobycie wiedzy
w zakresie coachingu jako procesu nastawionego na wzmocnienie ucznia, poprzez umiejętne wspomaganie w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany

Proponowany czas trwania zajęć dydaktycznych:

 • 5 godzin zegarowych, podzielone na godziny dydaktyczne z przerwami.

Program szkolenia – warsztatu:

 1. Coaching w praktyce edukacyjnej
 • coachingowej podejście, zarys coaching
 • zasady coachingu
 1. Kompetencje nauczyciela – coacha
 • Profil kompetencyjny coacha
 • Inteligencja emocjonalna
 1. Efektywna komunikacja coach – uczeń
 • relacja coach – uczeń
 • umiejętności komunikacyjne nauczyciela – coacha
 • praca z oporem
 • stres – techniki radzenia sobie ze stresem
 • coaching grupowy
 1. Model stylu uczenia się wg Dawida Kolba
 2. Model GROW jako metoda pracy coachingowej
 3. Style uczenia się
 • rola coacha we wspieraniu indywidualnego stylu uczenia się
 1. Wdrożenie coachingu w rzeczywistości szkolnej

Stosowane narzędzia:

 • mini wykład, Prezentacja Power Point, Korzystanie z flipchartu,
 • praca w parach i podgrupach, Praca indywidualna
 • case study, Dyskusja
 • gry i zabawy szkoleniowe (w tym terenowe)
 • odgrywanie ról
 • praca z rekwizytem
 • pnergizery i tranqilizery – elementy zarządzania energią grupy
 • informacja zwrotna, jako narzędzie pracy trenera

Styl uczenia

cykl Kolba, czyli opieranie się w pracy warsztatowej, na cyklu uczenia się przez doświadczenie, zawierającego następujące elementy – Doświadczenie – Refleksję – Teorię i Pragmatykę

Materiały szkoleniowe

uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, które są niezbędnym elementem do powtórzenia treści szkoleniowych jak i do samokształcenia po szkoleniu. W skład materiałów które otrzymają uczestnicy wchodzą:

Skrypt – zbiór treści z omawianych tematów, który stanowić będzie kompendium wiedzy z zakresu budowania relacji i komunikacji

Notatnik i długopis – odpowiednio przygotowane kartki papieru, która swoją ideą będą nawiązywać do tematu szkolenia. Notatnik pozwoli kompletować treści szkoleniowe istotne dla danego uczestnika

Pomoce naukowe

Wykonawca dysponuje materiałami biurowymi oraz pomocami naukowymi, które będą wykorzystane podczas zajęć

Ewaluacja

Wykonawca sporządzi raport poszkoleniowy w wymiarze ilościowym i jakościowym. Raport poszkoleniowy wraz z rekomendacją będzie przekazany do Zamawiającego w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia szkolenia

Dokumentacja

W celu prawidłowej realizacji zlecenia zostaną wygenerowane następujące dokumenty:

 • opisana faktura VAT – z terminem płatności 14 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę,
 • listę obecności uczestników szkolenia,
 • zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu – wydane uczestnikom na zakończenie szkolenia,
 • raport poszkoleniowy.

Trener

Anna Trusiak

Zamawiający/Wykonawca zabezpiecza środowisko pracy

 • sala szkoleniowa,
 • catering,