Relacje nauczyciel – uczeń: budowanie relacji oraz wzajemnych oczekiwań

Numer:
1

Kategorie

 Projekt szkolenia – Relacje nauczyciel – uczeń: budowanie relacji oraz wzajemnych oczekiwań do przeprowadzenia działania rozwojowego – szkolenia z elementami praktycznych ćwiczeń dla Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół

Od roli relacji między uczniami i nauczycielami zależą nie tylko zainteresowania i zamiłowania uczniów do danego przedmiotu, ich wyniki i konkretne wiadomości, ale także to, jak będzie im się wiodło w życiu i jak rozwiną się jako dorośli ludzie. Dobre relacje między nauczycielami i uczniami są tajemnicą sukcesu udanego nauczania. Tylko gdy w relacjach panuje duch zachęty i współpracy, a ludzie wierzą w siebie i mogą rozwijać swoje potencjały, aktywowane zostają systemy motywacji, które odgrywają ogromną rolę w procesach uczenia się. Obecnie Internet jest ważną przestrzenią społeczną współczesnego ucznia, nie sposób pominąć i tego obszaru do budowania relacji otwierającego uczniom możliwość komunikacji nie tylko w sprawach dydaktycznych ale i wychowawczych. Jednak nie zapominajmy, że najwyższą wartość będą miały relacje tworzone dwuwymiarowo – poprzez regularne spotkania bezpośrednie i przez Internet.

Pozytywne relacje wspomagają wszelkie oddziaływania nauczycieli na uczniów, natomiast nieprawidłowe – mogą przeobrażać się w różnego rodzaju konflikty, dlatego tak ważnym zagadnieniem jest kontakt między nauczycielem i uczniem. Do procesu komunikowania się niezbędna jest interakcja, która jest wzajemnym oddziaływaniem na siebie osób, które się porozumiewają. Istotą interakcji jest przede wszystkim wzajemny wpływ podmiotów interakcji. Zachowania jednego z partnerów interakcji, wpływają na zachowania i reakcje u drugiego. Ponadto, istotną rzeczą, którą warto wiedzieć, jest fakt, iż we wzajemne interakcje nauczyciela i ucznia uwikłany jest nie tylko proces komunikacji, ale także proces spostrzegania społecznego, zwanego inaczej spostrzeganiem osób. Świadomość o zachodzących procesach to istota sukcesu w komunikacji i tym samym relacjach pomiędzy nauczycielem i uczniem i odwrotnie.

Założenia organizacji szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do członków Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół. Zostało przygotowane zgodnie z wytycznymi zaproszenia do składania ofert.

Adresaci – szkolenie skierowane jest do grupy 25 osób członków Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół.

Formuła szkolenia – zajęcia w postaci wykładu i warsztatów koncentrować będą się na aspektach miękkich w obszarze relacji nauczyciel – uczeń: budowanie relacji oraz wzajemnych oczekiwań. Istotnym elementem szkolenia będzie sformułowanie wartości i prezentowych postaw, określenia wzorców myślenia i działania
a także budowa relacji i komunikacji z uwzględnieniem różnorodności w tym różnic pokoleniowych.

Miejsce – sala konferencyjna  Zespołu Szkół.

Czas szkolenia – zgodnie z wytycznymi godziny zegarowe, podzielone na godziny dydaktyczne – moduły oraz przerwy wg poniższej agendy szkolenia:

   Agenda szkolenia 23.05.2019 (godziny sugerowane)
23.05.2019

 

 

 

 

 

09.00 10.30 Szkolenie
10.30 10.45 Przerwa kawowa
10.45 12.15 Szkolenie
12.15 12.30 Przerwa kawowa
12.30 13.30 Szkolenie
12.30 14.00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Cel strategiczny szkolenia – warsztatu:

 • Nabycie i rozwijanie przydatnych w środowisku pracy kompetencji w zakresie budowania relacji
  i formułowania oczekiwań.

Cele operacyjne warsztatu:

 • Poznanie własnych cech i wartości
 • Rozwijanie umiejętności konstruktywno – opartego na zrozumieniu i zaufaniu budowania – relacje między uczniem i nauczycielem
 • Doskonalenie umiejętności motywowania uczniów do zdobywania wiedzy i zachęcania do współpracy w działaniu
 • Nabycie kompetencje w budowaniu relacji z uczniami typu podmiotowego – relacji opartych na uznaniu równorzędnej godności dorosłego i dziecka.
 • Rozumienie, że zachęty i inspiracje nauczycieli wyzwalają motywację wewnętrzną u ucznia i inicjują proces efektywnej nauki

Korzyści:

Zwiększenie efektywność w relacjach zawodowych i pozazawodowych. Podniesienie komfortu funkcjonowania w  środowisku oraz ograniczenie stresu w relacjach międzyludzkich.

Proponowany czas trwania zajęć dydaktycznych:

 • 5 godzin zegarowych, podzielone na godziny dydaktyczne z przerwami.

Program szkolenia – warsztatu:

 1. Istota relacji interpersonalnych w szkole
 2. Zachowania nauczyciela sprzyjające udanemu nauczaniu
 3. Wartości i postawy
  1. Twoje główne wartości
  2. Wartości jakimi się kierujesz jako nauczyciel
  3. Postawa życiowa
 4. Wzorce myślenia i działania
  1. Dominacja półkul
  2. Style i wzorce myślenia i działania
  3. Kanały percepcji
  4. Inteligencja emocjonalna
 5. Budowa relacji i komunikacji
  1. Różnorodność
  2. Efektywna komunikacja – świadomość, samoświadomość,
  3. Z kim pracujesz – „kumają” o co Ci chodzi?
  4. Bez komunikowania się kultura umiera
  5. Narzędzia i kanały komunikowanie się
 6. Nauczyciel i uczeń w procesie dydaktyczno wychowawczym

Stosowane narzędzia:

 • Mini wykład, Prezentacja Power Point, Korzystanie z flipchartu,
 • Praca w parach i podgrupach, Praca indywidualna
 • Case study, Dyskusja
 • Gry i zabawy szkoleniowe (w tym terenowe)
 • Odgrywanie ról
 • Praca z rekwizytem
 • Energizery i tranqilizery – elementy zarządzania energią grupy
 • Informacja zwrotna, jako narzędzie pracy trenera

Styl uczenia

Cykl Kolba, czyli opieranie się w pracy warsztatowej, na cyklu uczenia się przez doświadczenie, zawierającego następujące elementy – Doświadczenie – Refleksję – Teorię i Pragmatykę.

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, które są niezbędnym elementem do powtórzenia treści szkoleniowych jak i do samokształcenia po szkoleniu. W skład materiałów które otrzymają uczestnicy wchodzą:

Skrypt – zbiór treści z omawianych tematów, który stanowić będzie kompendium wiedzy z zakresu budowania relacji i komunikacji,

Notatnik i długopis – odpowiednio przygotowane kartki papieru, która swoją ideą będą nawiązywać do tematu szkolenia. Notatnik pozwoli kompletować treści szkoleniowe istotne dla danego uczestnika.

Pomoce naukowe

Wykonawca dysponuje materiałami biurowymi oraz pomocami naukowymi, które będą wykorzystane podczas zajęć.

Ewaluacja

Wykonawca sporządzi raport poszkoleniowy w wymiarze ilościowym i jakościowym. Raport poszkoleniowy wraz z rekomendacją będzie przekazany do Zleceniodawcy w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia szkolenia.

Dokumentacja

W celu prawidłowej realizacji zlecenia zostaną wygenerowane następujące dokumenty:

 • opisana faktura VAT – z terminem płatności … dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę,
 • listę obecności uczestników szkolenia,
 • zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu – wydane uczestnikom na zakończenie szkolenia,
 • raport poszkoleniowy.

Trener

Anna Trusiak

Zamawiający zabezpiecza środowisko pracy

 • sala szkoleniowa,
 • catering,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *